ក្រុមហ៊ុន X Water Technology Co., Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានថាមពលខ្លាំងខាងផ្នែកកែច្នៃទឹកសំណល់ វាលអគ្គីសនី និងនាំចូល និងនាំចេញឧបករណ៍ប្រព័ន្ធទឹក និងអគ្គិសនី។ យើងកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញមុខតំណែងជាគណនេយ្យករ ដើម្បីចូលរួមជាមួយយើង និងរីកចម្រើនជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យបច្ចុប្បន្ន និងសក្តានុពលផ្សេងទៀត។

1 Jobs Found

X Water Technology Co., Ltd

Accountant (Fresh Graduate)

1 year ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ៖ គ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃ វិក្កយបត្រ និងកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅរហ័ស (ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ);ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនីទទួល និងត្រូវបង់...