អាជីវកម្ម របស់យើង ផ្តល់ការងារដល់អ្នក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកបានរៀនពីមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក។​ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ យើងដំណើរការនូវអាជីវកម្មបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលអាចឲ្យយុវវ័យបានរៀនពីអ្នកនូវរការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យអតិថិជននិងរៀនពីការរៀបចំអកប្បកិរិយាឲ្យបានសមរម្យនៅកន្លែងការងារផងដែរ។ ទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ ព្រោះវាជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ និងប្រែក្លាយជាយុវវ័យដែលឯករាជ្យ!

Contact Information

Phone:
+85523220596
Website:
www.mithsamlanh.org

1 Jobs Found

Mith Samlanh

Self Employment Officer

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាប់ក្នុងការងារធម្មតាទេ? ឡើងសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមមួយ? រំភើបចំពោះការគាំទ្រនរណាម្នាក់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការងារដំបូងរបស់ពួកគេហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយកន្លែងទំនេរត្រឹមត្រូវ? ចង...